Dolenni adolygu TGAU

Bonjour, Année 11!

Mae’r arholiadau yn prysur agosau ac felly meddyliais y byddech yn croesawu rhestr o ddoleni defnyddiol i’ch cynorthwyo i adolygu. 🙂

Darllen a gwrando

French Revision – Safle lle mae’n rhaid talu ÂŁ5 i gael mynediad i’r holl ddeunydd. Fodd bynnag, mae deunydd sampl i’w gael am ddim sy’n hafal i un papur gwrando Uwch ac un papur darllen Sylfaenol. Cliciwch ar ‘New! Sample Material’ gyda’r botwm glas i gael mynediad iddo.

BBC Bitesize – Safle gyda esiamplau o ddeunydd gwrando a darllen ar lefel Sylfaenol ac Uwch, gyda thudalennau adolygu i’w cael cyn y profion, a trawsgriptiau o’r gwrando i’ch cynorthwyo i ddysgu unrhyw eirfa newydd.

The French Experience – Cyfres o glipiau fideo yn ymwneud ag amrywiaeth o brofiadau o ddydd i dydd.  Mae’r fideos yn dangos pobl Ffrengig yn siarad ar y stryd ac mewn gwahanol sefyllfaoedd ac yn cynnwys rhestr o eirfa a strywthurau defnyddiol i bob topig.

Zut! – Mae mynediad am ddim i’r safle yma rhwng 4pm a 9am pob dydd (a thrwy’r dydd dros y penwythnos).  Llawer o gemau adolygu, clipiau gwrando a darnau darllen gydag atebion aml-ddewis gan amlaf.

Bonjour de France – Safle yn cynnwys amrywiaeth o glipiau fideo dilys (authentic) gyda chwestiynau aml-ddewis yn Ffrangeg i brofi eich dealltwriaeth.

Gwrando yn benodol

The Ashcombe School – Gwefan gyda chyfres o glipiau fideo ar gyfer pob topig TGAU (yn Ffrangeg ac yn Sbaeneg!).  Mae cwis (llenwi’r bylchau neu ateb cwestiynau aml-ddewis gan amlaf) i gyd-fynd gyda phob clip fideo.

Darllen yn benodol

S-Cool – Safle adolygu penodol ar gyfer gwahanol bynciau ar gyfer arholiadau.  Esboniadau cam wrth gam am amrywiaeth o dopigau, gyda geirfa a strwythurau yn cael eu hadolygu a chwestiynau i’w hymarfer.

French Teacher – Edrychwch yn yr adran Year 10-11 am ddau lyfryn o ymarferion defnyddiol i’w lawrlwytho a’u hargraffu – Higher GCSE Gapfill Tasks a Reading Tasks for GCSE Revision.

Heriau Darllen CBAC – Gwefan wedi ei baratoi yn benodol gan fwrdd arholi CBAC, sy’n cynnig amrywiaeth o destunau darllen ar draws yr haenau Sylfaenol ac Uwch.

Geirfa Cyffredinol

Memrise – Gwefan i’ch cynorthwyo wrth ddysgu geirfa.  Mae sawl enghraifft o restr geirfa Ffrangeg CBAC i’w gael – gallwch ddewis un wedi ei rannu yn ôl llythrennau’r wyddor neu yn Ă´l thema ac rydych yn gallu cael gwared o’r geirfa rydych yn adnabod yn barod drwy glicio ar y symbol ‘Ignore’, sy’n golygu eich bod yn medru canolbwyntio ar ddysgu’r geirfa rydych yn llai sicr ohono.  Mae’r wefan yn defnyddio dau ddull effeithiol iawn ar gyfer dysgu geirfa – creu cysylltiadau yn y cof gyda defnydd o luniau neu frawddegau cofiadwy, a’r dechneg o ‘spaced repetition’ (h.y. ail-adrodd geirfa newydd gyda bylchau rhyngddynt).

Pob hwyl gyda’r adolygu.  Mi fydd y dolenni uchod yn eich cynorthwyo gyda’r dasg ac mae rhywbeth yma i siwtio pawb, gobeithio!

download

Advertisements

Blwyddyn 8 – Gwledydd gyda EN / AU / AUX

Voici vos devoirs, Blwyddyn 8!  Cofiwch y rheol yma – er mwyn dweud ‘i/yn’ + gwlad, rhaid defnyddio’r patrymau canlynol:

1. Gwlad benywaidd (sy’n gorffen gyda -e) => EN, e.e. J’habite en Belgique (Rwy’n byw yng Ngwlad Belg)

2. Gwlad lluosog (sydd fel arfer yn gorffen gyda -s) => AUX, e.e. J’habite aux Pays-Bas (Rwy’n byw yn yr Iseldiroedd)

3. Gwlad gwrywaidd (sy’n gorffen gyda unrhyw beth arall) => AU, e.e. J’habite au Canada (Rwy’n byw yng Nghanada)

Dyma gĂŞm i chi ymarfer y rheol yma!  Cofiwch – NID yw ‘Cymru’ yn Ffrangeg yn lluosog (mae’n eithriad i’r rheol uchod…)

 

LibĂ©rĂ©e, DĂ©livrĂ©e – ‘Let It Go’ en français!

Image Disney du site www.radiodisneyclub.fr

Image Disney du site http://www.radiodisneyclub.fr

Cafodd rhai disgyblion Blwyddyn 9 y cyfle i ddysgu canu ‘Let It Go’ yr wythnos yma yn eu gwers Ffrangeg – en français, bien sĂ»r!  Gan ein bod wedi bod yn astudio ardal Quebec yng Nghanada y tymor yma, roedd digonedd o eirfa cyfarwydd yng ngeiriau’r gân – la neige, l’hiver, la glace, le froid, gelĂ©e – ynghyd â strwythurau sy’n defnyddio berfau amledd-uchel, megis ‘je veux voir ce que je peux faire’.

Cyn gwylio’r fersiwn Ffrangeg, dyma ni fel dosbarth yn edrych ar y fersiwn aml-ieithog yma, sy’n dod â darnau o’r gân mewn 25 iaith gwahanol at ei gilydd.  Sylwch sut mae lleisiau’r cantoresau yn asio yn berffaith ac yn gwneud i’r gân swnio fel petai wedi ei chanu gan yr un person – mae erthygl ddiddorol i’w ddarllen yma yn trafod sut aeth Disney ati i ganfod 41 cantores â lleisiau tebyg er mwyn trosglwyddo’r un ystod o deimlad a thĂ´n â’r fersiwn gwreiddiol mewn gwahanol ieithoedd.

(Clip vidéo de Walt Disney Animation Studios sur http://www.youtube.com)

Roedd yn ddiddorol ystyried gofynion cyfieithu ffilmiau wedi eu hanimeiddio.  Er enghraifft, rhaid i gyfieithiadau caneuon fel ‘Let It Go’ gael strwythur tebyg i’r gân wreiddiol a chyfleu’r un neges a theimlad, ond rhaid ystyried hefyd bod angen i sŵn y geiriau gyd-fynd mor agos â phosibl â symudiadau cegau’r cymeriadau, felly mae’r cyfieithiadau yn aml yn rai mwy ‘creadigol’ na ‘uniongyrchol’.  Does dim ond angen edrych ar y teitl Ffrangeg i weld hyn – mi fyddai ‘Frozen’ yn cyfieithu yn uniongyrchol fel ‘GelĂ©’ (neu efallai ‘GelĂ©e‘ gan mai merch sy’n cael ei rhewi!) ond y teitl Ffrangeg a ddewiswyd oedd ‘La Reine des Neiges’, neu ‘Brenhines yr Eira’.  Pa un ydych chi’n credu sydd fwyaf effeithiol, tybed? Mae angen hefyd i ystyried y cynulleidfaoedd a fydd yn gwylio’r ffilm o amgylch y byd – a fydd yr un jĂ´c neu syniad yn gweithio cystal yn Rwsia, neu yn De Korea, ac y mae yn America er enghraifft?  O ganlyniad i ystyriaethau fel hyn, mae’n wir nad yw sgript ffilm fel ‘Frozen’ yn union yr un peth o wlad i wlad – er ei fod yn amlwg yn cyfleu yr un stori a’r un negeseuon i’r rhai sy’n gwylio.

I orffen, felly, dyma’r fersiwn Ffrangeg – LibĂ©rĂ©e, DĂ©livrĂ©e – gyda’r geiriau fel eich bod yn medru canu hefyd!  Allez, chantez tout haut!

(Clip vidĂ©o d’ElĂ©na Yanashi sur http://www.youtube.com)

AnnĂ©e 11 – Audioboos ‘Mes Vacances’

Dyma’ch recordiadau o’r wers ddydd Gwener, Blwyddyn 11.  Da iawn am sgyrsio’n dda am 5 munud gyda’ch gilydd!  Un tip bach – cofiwch nad ydym yn dweud ‘e’ heb acen ar ddiwedd geiriau, yn enwedig berfau yn y presennol, e.e.

– dylai ‘je reste‘ (rwy’n aros) gael ei ynganu fel ‘je rest

– dylai ‘je prĂ©fère‘ (mae’n well gen i) gael ei ynganu fel ‘je prĂ©fèr‘.

– dylai ‘je voyage‘ (rwy’n teithio) gael ei ynganu fel ‘je voyaj

Arwyddion da yma, felly edrych ymlaen i’ch clywed ddydd Llun.

Audioboos – Mes Vacances